VehicleCollisionEvent

VehicleCollisionEvent

继承关系

=> org.bukkit.event.Event
=> org.bukkit.event.vehicle.VehicleEvent
=> org.bukkit.event.vehicle.VehicleCollisionEvent

类描述

Raised when a vehicle collides.
代表载具与它物相撞时会触发的事件。
译注:该事件未实现 getHandlers()getHandlerList() 方法,无法直接监听。